ขยายเวลาการให้ยืมในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักวิทยบริการฯ ขยายเวลาการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ ในช่วงที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีกำหนดคืนระหว่างวันที่ 4 -18 มกราคม 2564 ขยายเวลากำหนดคืนเป็นวันที่ 19 มกราคม 2564 ทั้งนี้สามารถส่งหนังสือคืนได้หลากหลายช่องทางได้แก่