สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงคงความเป็นไทย ปีที่ 4” เนื่องในวันลอยกระทง พ.ศ. 2563 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ ทางสำนักวิทยบริการฯ มีอุปกรณ์ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ แจกฟรี สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ