รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดการรับตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 ซึ่งคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง
ผศ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์
นางรชยา ศรีปัทมปิยพงศ์
น.ส.สายม่าน เสมาภักดี