ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประจำปี 2563

สำนักวิทยบริการฯ ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ ผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน
ร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจ สำนักวิทยบริการฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เพราะทุกความคิดเห็นของท่าน ล้วนสำคัญกับเรา ขอบคุณค่ะ

ทำแบบประเมินได้ที่ https://bit.ly/3hEolXO