วันหยุดประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศวันหยุดของสำนักวิทยบริการฯ เดือนตุลาคม 2563
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือต่อออนไลน์ ได้ที่ https://library.nrru.ac.th/
และคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือของห้องสมุด ตามจุดบริการรอบมหาวิทยาลัย