สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการถ่ายทำ VDO ทั้งภายใน Studio และ Outdoor (ในพื้นที่มหาวิทยาลัย) เพื่อใช้ประกอบการสอนออนไลน์ หรือ e-Learning

สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการถ่ายทำ VDO ทั้งภายใน Studio และ Outdoor (ในพื้นที่มหาวิทยาลัย)
เพื่อใช้ประกอบการสอนออนไลน์ หรือ e-Learning

ขั้นตอนการใช้งาน
1.ตรวจสอบช่วงเวลาและแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์ม
https://sites.google.com/nrru.ac.th/avm-vdo/home
หรือผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ ในเมนู กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ
2.รอการนัดหมายยืนยันจากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์ฯ
3.นัดหมายดำเนินการถ่ายทำ
#AVMNRRU