ราชภัฏโคราช บริการชุมชน เสริมความรู้ ห้องเรียน ออนไลน์ เปลี่ยนวิกฤติ COVID-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรม
Virtual Training : การสร้างชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ซึ่งเป็น 1 ใน นโยบายของ ท่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ ในการเปิดช่องทางสื่อสารเพื่อการศึกษาเต็มรูปแบบ บริการวิชาการให้กับ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ ตอบสนองแนวทางการบริหารงานของ มหาวิทยาลัยที่จะต้องเป็น “ที่พึ่งของท้องถิ่น” ได้อย่างยั่งยืน

โดย นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยากรในการอบรม กล่าวว่า “ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนในยุคที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนเป็นทางเลือกให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป ได้นำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้ดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่าน อาจารย์ สุเกษม อิงคนินันท์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้การอบรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่จะปรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการทำงาน โดยอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจได้แก่
– ความรู้เกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนออนไลน์
– การสร้างห้องเรียนและการเชิญผู้เรียน
– การจัดทำเอกสารประกอบการสอน และการสร้างสื่อการเรียนการสอน
– การสร้างกิจกรรม การมอบหมายงาน และตรวจงาน
– การจัดทำข้อสอบออนไลน์ และเทคนิคการสอบ
– การตรวจการคัดลอกผลงาน Plagianism Checker ด้วย Originality Reports
– การประเมินคุณภาพและการให้คะแนน แบบ Rublics Score

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถชม VDO บันทึกสดการอบรมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราได้ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yREZqs0kKlg

https://m.youtube.com/watch?v=mqSz60cn1ZY&feature=youtu.be