สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัง Rising Star ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขึ้นรับรางวัล Rising Star 2019 ซึ่งเป็นรางวัลมหาวิทยาลัยที่มียอดการใช้งาน EDS : EBSCO Discovery Service แบบก้าวกระโดด ในงานการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี