การค้นหาสารสนเทศ จากฐานข้อมูลในประเทศ และต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้ฯ ได้จัดอบรม การค้นหาสารสนเทศ จากฐานข้อมูลในประเทศ และต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อการเรียนและการทำวิทยานิพนธ์ ค่ะ สามารถค้นหาได้ทั้งฐานที่ค้นได้ในมหาลัย และนอกมหาวิทยาลัย