มาตรการการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัส COVID มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งมาตรการป้องกันตัวและตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)