จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองคณบดีและตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น