ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น” “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัด” และ “หน่วยงานดีเด่น” เพื่อพิจารณาเข้ารับการประกาศเกียรติคุณในโอกาส ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมเสนอชื่อ “ศิษย์เก่าดีเด่น” “ผู้ทำคุณประโยชน…