Skip to content

การเสนอคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นการเปอดโกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคัดเลือกหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย โดยผู้เสนอสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ต้องการจากฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการพิจารณาจัดซื้อ ทั้งนี้ผู้เสนอสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาจัดซื้อได้ด้วยตนเอง

เข้าสู่เว็บไซต์ https://sites.google.com/nrru.ac.th/acquistion-nrru (เสนอแนะหนังสือ)
สามารถเสนอรายชื่อหนังสือได้ 2 รูปแบบ
1.แบบเสนอรายชื่อเดียว
2. แบบเสนอมากกว่า 1 ชื่อเรื่อง