Skip to content

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย ที่สนับสนุน

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน TQF

  1. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยการสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและวิจัยของมหาวิทยาลัยและสังคม
  2. จัดหา สนับสนุนและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
  4. เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล