Skip to content

Liberty Link เป็นแอปพลิเคชัน สำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและจองใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobility)   นอกจากนี้ยังสามารถดูข่าวสารการประชาสัมพันธ์ รายการทรัพยากรใหม่ และดูข้อความแจ้งเตือน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรายการยืม – คืน และยืมต่อทรัพยากร (Renew) บนระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง  แอปพลิชันนี้เปิดให้ใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ ระบบ Android  โดยค้นหาแอปพลิเคชั่น “Liberty Link” บน Play store หรือ Apps store ทำการตั้งค่าการใช้งานเพียงครั้งเดียว สามารถใช้งานได้ตลอดไป

ขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน