Skip to content

บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเป็นรูปแบบการรวบรวมสารสนเทศ จากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทั้งหนังสือ วารสาร เว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลจากสังคมออนไลน์ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นส่วนสำคัญของการเขียนเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ โดยจะปรากฎอยู่ท้ายบท หรือท้ายเล่มของเอกสารที่เราได้เขียนขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เราสืบค้นให้ผู้อ่านได้รับทราบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดให้เขียนการอ้างอิงตามคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ของบัณฆิตวิทยาลัย เป็นการเขียนอ้างอิงแทรกในเนื้อหาแบบ APA Style (6th ed.)

การขอใช้บริการ

1

ติดต่อขอคำแนะนำได้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามอ้างอิงและช่วยการค้นคว้าขั้นสูง ทางโทรศัพท์หมายเลข 044 271123 ต่อ 2300 เว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ และ 

2

สอบถามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3

ค้นหารูปแบบการเขียนบรรณานุกรมตามคู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

4

แนะนำการเขียนและจัดเรียงบรรณานุกรม

5

ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนและการจัดเรียงบรรณานุกรม และแนะนำวิธีการจัดเก็บข้อมูล

จุดบริการ

เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามอ้างอิงและช่วยการค้นคว้าชั้นสูง