Skip to content

ยืมระหว่างข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ESANULINET)

บริการยืมระหว่างข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ESANULINET) เป็นบริการในการ ยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 2. มหาวิทยาลัยนครพนม
 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อุดรธานี
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 14. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ช่วยให้ประหยัดเงิน ประหยัดเวลาในการเดินทาง
อีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรสารสนเทสให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
โดยผู้ใช้สามารถขอถ่ายสำเนาหนังสือที่ต้องการได้ โดยมีค่าใช้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ไม่มีบริการยืมตัวเล่มจริง)

 1. ผู้ใช้ต้องเป็น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  หรือเป็นสมาชิกของห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
  ในข่ายงานที่เป็นสมาชิกห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ผ่านเว็บไซต์ หรือ ห้องสมุดปลายทางที่ต้องการใช้บริการ
 3. แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ
 4. ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ บริการยืม – คืน
 5. ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มการใช้บริการให้ครบทุกส่วน ได้แก่ข้อมูลทางบรรณานุกรม
  และข้อมูลในการติดต่อกลับ
 6. ส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ยืม – คืน
 7. เจ้าหน้าที่ยืม – คืน แจ้งรายละเอียด และค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้รับทราบ
 8. เจ้าหน้าที่ยืม – คืน ประสานงานกับห้องสมุดปลายทาง
 9. เมื่อห้องสมุดได้รับหนังสือจากห้องสมุดปลายทาง เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ผู้ใช้มารับหนังสือ
 10. ผู้ใช้ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน
 11. กรณีมีค่าปรับ หรือหนังสือสูญหาย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น
 12. ระยะเวลาการยืม และค่าปรับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องสมุดปลายทางนั้น ๆ

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ