Skip to content

การยืมระหว่างห้องสมุด บนเครือข่าย UC-TAL

UCTAL หรือ Union Catalog of Thai Academic Libraries  มีชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการคือ สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อรวบรวมรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยในอนาคตมีแนวโน้นจะรวมห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดโรงเรียนเข้าไปด้วย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลของหนังสือ(ISBN)/วารสาร(ISSN) การจัดทำรายการสิ่งพิมพ์ การจัดการระเบียนบรรณานุกรม การควบคุมระเบียนรายการ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดทำรายการบรรณานุกรม และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษา รองรับการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผ่านระบบการยืมระหว่างห้องสมุดตามแผนงานในอนาคต รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ทั้งนักศึกษา อาจารย์และนักวิชาการในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด ปัจจุบันสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UC-TAL) มีจำนวนระเบียนบรรณานุกรมมากกว่า 2,000,000 รายการ(records) ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศหลายประเภททั้งหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ แผนที่ และไฟล์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

การยืมคืนระหว่างห้องสมุด (Inter Library Loan) เป็นการขอยืมใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างห้องสมุดในเครือข่าย ThaiLis โดยสมาชิกของห้องสมุดแต่ละที่ สามารถเข้าระบบและขอยืมได้ด้วยตนเอง เงื่อนไขการยืมเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดแต่ละที่ ผู้ให้บริการ ได้แก่บรรณารักษ์ผู้ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด ผู้มีสิทธิ์ขอใช้บริการ ได้แก่ สมาชิกห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ ประเภทการให้ยืม ได้แก่ ตัวเล่ม หรือการทำสำเนา การคิดค่าบริการ เป็นไปตามระเบียบของห้องสมุด

สามารถใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ https://uc.thailis.or.th