Skip to content

ยืมระหว่างห้องสมุดในจังหวัดนครราชสีมา (NARINET Inter library loan)

 1. เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันระหว่างสถาบัน
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

 

บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดนคราชสีมา ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 5. วิทยาลัยนครราชสีมา
 6. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 7. มหาวิทยาลัยวงเชาวลิตกุล
 1. ผู้ใช้ต้องเป็น นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เท่านั้น
 2. ค้นหาหนังสือที่ต้องการ ผ่านเว็บไซต์ หรือ ห้องสมุดปลายทางที่ต้องการใช้บริการ
 3. แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุด ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ใช้บริการ
 4. ติดต่อขอรับแบบฟอร์มการใช้บริการได้ที่ เคาน์เตอร์ บริการยืม – คืน
 5. นำแบบฟอร์มที่ได้รับจากสำนักวิทยบริการฯ ไปติดต่อห้องสมุดปลายทางที่ต้องการยืมหนังสือ
 6. เมื่อครบกำหนด ให้นำหนังสือส่งคืน ณ ห้องสมุดปลายทาง
 7. กรณีมีค่าปรับ หรือหนังสือสูญหาย ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น
 8. ระยะเวลาการยืม และค่าปรับ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องสมุดปลายทางนั้น ๆ

เคาน์เตอร์บริการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ