Skip to content

บริการจัดส่งทรัพยากรสารสนเทศ (Delivery + Drive Thru)

ลักษณะบริการ

กลุ่มงานบริการสารสนเทศ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้กับผู้ใช้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น การให้บริการแบบส่งถึงบ้าน (ฺBooks Delivery) บริการส่งด่วน จองเช้า ส่งบ่าย (Fast books Delivery) บริการส่งหนังสือออนไลน์ (Books Delivery) รวมถึงการจัดส่งแบบ Drive Thru โดยจัดสร้างจุดบริการไว้บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

การขอใช้บริการ

  1. ผู้ใช้บริการค้นหาหนังสือที่ต้องการยืมที่เว็บไซต์ http://arc2.nrru.ac.th และแจ้งรายการหนังสือให้เจ้าหน้าที่เพื่อค้นหาตัวเล่มและทำการยืมเข้าระบบ
  2. ประสานงานเพื่อขอใช้บริการจัดส่งหนังสือโดยผู้ใช้ต้องแจ้งรายละเอียดสถานที่ในการนัดรับหรือ ที่อยู่สำหรับการจัดส่งแบบเอกชนหรือไปรษณีย์ รวมถึงการนัดเวลาในการจัดส่งแบบ Drive Thru

จุดให้บริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ