Skip to content

บริการขอหนังสือตอบรับและเผยแพร่ผลงานวิชาการ

ลักษณะบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี เป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายสาขาวิชา นอกจากการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยงยประมาณแล้ว อีกส่วนหนึ่งได้มาจากศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนที่ประชาชนทั่วไปให้ความอนุเคราะห์นำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ มามอบให้สำนักวิทยบริการฯ ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ เรียกว่า ” การบริจาคหนังสือ หรือ การขอเผยแพร่”

ขั้นตอนการขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1

1. ผู้จัดทำผลงานวิชาการ
จัดส่งผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์ และอื่นๆ มายังสำนักวิทยบริการฯ

Book In Locker Service icon3

2. เจ้าหน้าที่สารบรรณ
– ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ และตัวเล่มผลงาน (ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, ปีพ.ศ. ที่เผยแพร่ เป็นต้น)
– พิมพ์หนังสือตอบรับผลงานทางวิชาการ พร้อมลงทะเบียนออกเลขส่งหนังสือ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– เสนอผู้บริหารพิจารณาลงนามหนังสือตอบรับ/แบบประเมินความพึงพอใจผลงานทางวิชาการและอื่นๆ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2

3. ผู้จัดทำผลงานทางวิชาการ
– รับหนังสือตอบรับด้วยตนเอง (ตามกำหนดนัด)
– รับหนังสือตอบรับผ่านอีเมล์ (ตามหนังสือระบุ)
-รับหนังสือตอบรับผ่านทางไปรษณีย์ (EMS)

จุดให้บริการ

สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ชั้น 1