Skip to content

นักศึกษาเกษตรศาสตร์เสริมทักษะการค้นคว้างานวิจัย

  • by

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการเขียนเอกสารอ้างอิง ให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ในการสืบค้นข้อมูลวิจัยจาก ฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การเขียนเอกสารอ้างอิง เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการค้นหาเอกสารวิจัยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และเขียนเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
โดยมีนางสาวชลธิชา ดินขุนทด เป็นวิทยากรในครั้งนี้
ณ ห้องอบรมชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

420170492_831825378745332_4521753797366237787_n
419744588_831828662078337_783545843052740178_n
419719148_831828885411648_6308998969491582812_n
420015769_831828992078304_8550417627136659239_n
previous arrow
next arrow
420170492_831825378745332_4521753797366237787_n
419744588_831828662078337_783545843052740178_n
419719148_831828885411648_6308998969491582812_n
420015769_831828992078304_8550417627136659239_n
previous arrow
next arrow