Skip to content

ฐานข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ สามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Internet network)

เป็นฐานข้อมูลวิจัย(Reserch) ของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวน 1176 รายการ

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis,Dissertation)ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 1873 รายการ

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 238 รายการ

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 5299 รายการ

เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspapers)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 15568 ราการ

เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ภาพเก่าเล่าเรื่อง, ครูดีเด่น, ผู้สอนดีเด่น, ข้าราชการดีเด่น, ข้าราชการตัวอย่าง, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, ศิษย์เก่าดีเด่น, ของดีโคราช. รวบรวมข้อมูลแล้วเผยแพร่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอินเตอร์เน็ต

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ