Skip to content

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ติดตั้งเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (Book Return) จำนวน 3 เครื่อง ให้บริการ ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว(หัวลำโพง) อาคาร 31 และบริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งเครื่องคืนอัตโนมัติ มีคุณสมบัติดังนี้

  • ตัวเครื่องเป็นตู้ตั้งพื้นแบบ Kiosk สามารถเคลื่อนย้ายไปในจุดที่ต้องการติดตั้งได้สะดวก
  • สามารถรับคืนทรัพยากรเข้าระบบอัตโนมัติได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง แม้ขณะห้องสมุดปิดทำการ
  • รับคืนหนังสือสามารถรับคืนได้โดยไม่ต้องอ่านบัตรสมาชิกของผู้คืน
  • มีระบบการทำงานแบบ Graphical User Interface (GUI) ที่มีภาพเคลื่อนไหวแสดงวิธีการใช้งานให้ผู้ใช้ทำตามได้โดยง่าย
  • สามารถบันทึกภาพผู้ใช้ในขณะที่ทำการคืนหนังสือ เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบภายหลัง โดยชื่อไฟล์ภาพระบุ รหัสสมาชิก เวลา วันที่และปี ที่ผู้ใช้มาใช้บริการและสามารถเรียกดูย้อนหลังได้
  • สามารถพิมพ์ใบบันทึกรายการหนังสือที่คืน โดยผู้คืนสามารถเลือกที่จะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ใบบันทึกได้ตามต้องการ หรือดีกว่า
  • มีระบบการทำงานแบบ Graphical User Interface (GUI) ที่มีภาพเคลื่อนไหวแสดงวิธีการใช้งานให้ผู้ใช้ทำตามได้โดยง่าย