Skip to content

การเตรียมสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่เข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ

  • by

>>> สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมสารสนเทศสำหรับอาจารย์ที่เข้าค่ายเขียนผลงานทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.บุษกร จันท์เทวนุมาส รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากร นางสาวชลธิชา ดินขุนทด และนางสาวรัตนา ประเสริฐ เป็นผู้ช่วยวิทยากร
>>> การอบรมในครั้งนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
>>>>> AI กับการสืบค้น
>>>>> การเขียนอย่างมีจริยธรรมทางวิชาการ
>>>>> การตรวจการคัดลอกผลงาน (Plagiarism)
ได้รับความสนใจและมีคณาจารย์จากหลากหลายคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน
จัดอบรมในวันที่ 9 พ.ค. 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ (อาคาร 23)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสำนักฯ ด้วยดีเสมอมา