Skip to content

การศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  • by

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการที่มีประสิทธิภาพ กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และการบริหารสินทรัพย์ พร้อมด้วย อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น